ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘บริษัท’ เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ https://www.livetolife.com รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท หรือผู้ให้บริการภายนอกที่บริษัทว่าจ้างให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนท่านถือเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายนี้ 

 

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

•   ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address, Cookie ID, และ Facebook Pixel

•   ข้อมูลที่ลงทะเบียนรับข่าวสาร (subscription) เช่น อีเมล

•   ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ การเข้าอ่านบทความ การบันทึกบทความที่ท่านชื่นชอบ (wish list) และการแชร์บทความของท่าน

•   และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานการประมวลผลและวัตถุประสงค์

• (ฐานความยินยอม) สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ https://www.livetolife.com แพลตฟอร์มออนไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในเครือ การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งาน และการรับข้อมูลข่าวสารหรือบทความของบริษัท

• (ฐานเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย) ในกรณีที่บริษัทต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ามาใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ช่องทางการเก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.livetolife.com การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท คุกกี้ ข้อมูลการทำรายการต่างๆบนเว็บไซต์ และประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ท่านถอนความยินยอม หรือเมื่อสิ้นสุดความจำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งให้ท่านทราบ  ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมายโดยไม่ต้องขอความยินยอม

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูล และช่องทางการติดต่อสอบถามหรือขอใช้สิทธิเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท